อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

1 ต.ค. 61
ประกาศผล 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1/2561
1-5 ต.ค. 61
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
8-10 ต.ค. 61
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
30 ต.ค. 61
วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว