อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

8 - 9 ส.ค. 61
ประชุม ผปค. ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
10 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
14-17 ก.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
10 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2560