อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2

 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

10 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1
10-14 ก.ย. 61
นักเรียนติดต่อครูผู้สอนเพื่อซ่อมเสริมเวลาเรียน
17 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2
17-21 ก.ย. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
1 ต.ค. 61
ประกาศผล 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1/2561
1-5 ต.ค. 61
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
8-10 ต.ค. 61
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2560
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว