อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

3 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
4 มิ.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
สอนเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ ม.2,3,5,6
21 มิ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู
26 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทย
29 มิ.ย. 61
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและ
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2560