อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
 
เดือนพฤษภาคม 2562
2-3 พ.ค. 62
นักเรียน ม.1 และ ม.4
ปฐมนิเทศ
9 พ.ค. 62
ครูอบรม SGS
10-11 พ.ค. 62
ครูอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
13 พ.ค. 62
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
14 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียน 1/2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว