ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
 
 
 
เดือนมกราคม 2563
10 - 12 ม.ค. 2563
ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
 
15 - 17 ม.ค. 2563
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.3
 
18 ม.ค. 2563
class meeting ม.1-6
และปฐมนิเทศ ผปค. นักเรียน ม.3
 
19 ม.ค. 2563
ค่ายบูรณาการแก้ผลการเรียน
0 ร มส และ มผ นักเรียน ม.1-6
 
21 ม.ค. 2563
ทัศนศึกษานักเรียน ม.5-6
 
26 - 28 ม.ค. 2563
ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
 
27 - 31 ม.ค. 2563
นักเรียน ม.3 ยื่นคำร้องศึกษาต่อ ม.4
 
30 ม.ค. 2563
ค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.5-6
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว