อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
เดือนกรกฎาคม 2562
12 ก.ค. 62
พิธีทำบุญหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา
18 - 24 ก.ค. 62
สอบกลางภาค ม.1 - 6
25 ก.ค. 62
วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 62
วันคล้ายวันเฉลิมฯ
31 ก.ค. 62
วันสถาปนาโรงเรียน
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว