อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
เดือนสิงหาคม 2562
14 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
15 ส.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
16 ส.ค. 62
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 62
- วันครบรอบ ๓๒ ปี ราชวินิตบางเขน
- งานฉลองโดมฯ และคืนสู่เหย้าฯ
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว