อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
 
เดือนกันยายน 2562
16 - 20 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียน 1/2562
 
30 ก.ย. 62
ประกาศผล 0 ร มส มผ 1/2562
บน website โรงเรียน
 
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (1/2562)
 
7 - 9 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2562)
 
28 ต.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว