อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

16-20 ก.ค. 61
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
26 ก.ค. 61
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
31 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2560