อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

20 - 28 เม.ย. 61
เรียนปรับพื้นฐาน นร. ม.1 และ ม.4
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 61
ปฐมนิเทศ นร. ม.1
2 -3 พ.ค. 61
ปฐมนิเทศ นร. ม.4
16 พ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์ Word
รายงานผลการประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม