แผนผังองค์กร
   
 
 
(คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น)
   
 
ดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ
   
  - แบบคำร้องขอสอบ
  - แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
   
 
ยุทธศาสตร์ (ปี 2559 - 2563)
   
  1. จัดหลักสูตรที่หลากหลาย ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสู่ความเป็นสากล
  บนพื้นฐานเป็นไทย
  2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภาครัฐและเอกชน
   
 
เป้าประสงค์ (ปี 2559 - 2563)
   
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรความเป็นสากล
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา
  3. นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ 90 สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
  4. สร้างเครือข่ายสถานศึกษา (MOU) ภาครัฐและเอกชน