คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2563
34/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "The Best of R.V.B. 2020"
4 ก.พ. 2563
คำสั่งเดือนมกราคม 2563
12/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562
15 ม.ค. 2563
11/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
17 ม.ค. 2563
10/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563
17 ม.ค. 2563
9/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการค่ยบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
10 ม.ค. 2563
8/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
7 ม.ค. 2563
6/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่) ประจำปีการศึกษา 2563
9 ม.ค. 2563
5/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
7 ม.ค. 2563

3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

2 ม.ค. 2563

 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2561-2562