คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนมกราคม 2562
14/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
14 ม.ค. 2562
11/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานกิจการนักเรียน
10 ม.ค. 2562
8/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 ม.ค. 2562
7/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
8 ม.ค. 2562
1/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขคำสั่ง)
2 ม.ค. 2562
คำสั่งเดือนธันวาคม 2561
209/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม Big Cleaning day
24 ธ.ค. 2561
208/2561
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 ธ.ค. 2561
207/2561
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
25 ธ.ค. 2561
206/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2562
25 ธ.ค. 2561
205/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
20 ธ.ค. 2561
200/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
17 ธ.ค. 2561
194/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
14 ธ.ค. 2561
185/2561
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานคณะสี
6 ธ.ค. 2561
คำสั่งเดือนพฤศจิกายน 2561
170/2561
22 พ.ย. 2561
165/2561
15 พ.ย. 2561
164/2561
12 พ.ย. 2561
163/2561
14 พ.ย. 2561
155/2561
1 พ.ย. 2561