ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้รับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดม
ทรัพยากร เพื่อการศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยชำระผ่าน
ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขา
       ๑. นักเรียนได้รับเอกสารการชำระเงินดังนี้
              ๑.๑. ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (แจกนักเรียน ม.ต้น ในวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙ และม.ปลาย ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
       ๒. ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบธนาคารจะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ สำหรับนักเรียน
ส่วนที่ ๒ สำหรับธนาคาร (Product Code 80255 ใช้แทนเลขบัญชีธนาคารทางโรงเรียน)
       ๓. นำใบแจ้งชำระเงิน (ข้อ ๒) ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา ๑๐ บาท) ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
       ๔. เมื่อชำระเงินแล้วให้นักเรียนเก็บส่วนที่ ๑ ไว้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน และนำใบนำฝากเงินที่ธนาคาร
ออกให้ มาแสดงต่อทางโรงเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง
       ๕. ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความจำเป็น ไม่สามารถจ่ายชำระเงินผ่านระบบธนาคารได้ ให้มาติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ห้องงบประมาณของโรงเรียนในวัน-เวลาราชการ (ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

*หมายเหตุ  ในกรณีที่ธนาคารแจ้งผู้ปกครองว่าไม่สามารถรับชำระเงินได้ เนื่องจากติดปัญหารายการ “ชั้นเรียน/ห้องเรียน(Ref/๒) :
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ...” ในใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ขอให้แจ้งธนาคารว่า ใช้ตัวเลข ๓ หลัก โดยไม่ต้องมีข้อความ 
และจุดทศนิยม เช่น “ชั้นเรียน/ห้องเรียน(Ref/2) : ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2.05” เป็น “205”
* * ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินได้ที่ www.rvb.ac.th แล้วไปที่ “ใบแจ้งชำระเงิน”

 

อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อัตราการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ระดับชั้น

ห้องเรียน

จำนวนเงิน

กลุ่มที่ ๑
(ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ม.ต้น)
Download

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ม.๑/๑

๑๕,๐๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ม.๒/๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ม.๓/๑

กลุ่มที่ ๒
(ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ ม.ต้น)
Download

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ม.๑/๒

๑๓,๕๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ม.๒/๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ม.๓/๒

กลุ่มที่ ๓
(ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย)
Download

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ม.๔/๑  ม.๔/๔

๑๓,๑๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ม.๕/๑  ม.๕/๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ม.๖/๑  ม.๖/๓

กลุ่มที่ ๔
(ห้องเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น)
Download

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ม.๔/๖  ม.๔/๗

๔,๔๔๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ม.๕/๖  ม.๕/๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ม.๖/๕  ม.๖/๖ 

กลุ่มที่ ๕
(ห้องเรียนปกติ)
Download

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
ม.๑/๗  ม.๑/๘ 
ม.๑/๙

๓,๑๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
ม.๒/๕  ม.๒/๖ 
ม.๒/๗  ม.๒/๘
ม.๒/๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ม.๓/๗  ม.๓/๘ 
ม.๓/๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
ม.๔/๕  ม.๔/๘ 
ม.๔/๙  ม.๔/๑๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
ม.๕/๕  ม.๕/๘ 
ม.๕/๙  ม.๕/๑๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ม.๖/๒  ม.๖/๔ 
ม.๖/๗  ม.๖/๘ 
ม.๖/๙