สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
(ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมูมนุษย์)
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์)


ชื่ออังกฤษ Rajavinitbangkhen School
อักษรย่อ ร.น.บ. (RVB)
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้ง คุณย่าผัน คำจงจิตร,พระครูสุวรรณสุทธารมย์

คติพจน์ประจำโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน

สีประจำโรงเรียน
กรมท่า - ขาว

ดอดไม้/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์/ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์