ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
1 นายกันตพล    หาญพล วิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร์ 
Stamford International University
1 นางสาวชัฎธนนิช    มนต์ภาณีวงศ์ บริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Wuhan University
1 นางสาวภูษณิศา    นาคยุติ เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 นางสาวปรีชญา    ธีระวิกสิต ครุศาสตร์/มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์
2 นางสาวกนลา    หาเรือนโภค นิเทศศาสตร์
3 นางสาวพิชญ์สินี    เรียนวาที ศิลปกรรมศาสตร์/นฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 นายแสนยากร    สุจิตนภิศธรรม การตลาด/การตลาดดิจิทัล
2 นายปิยวัฒน์    ศรีกุลวิวัฒน์ การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจกรรม
3 นายเจษฎา    ศรีดาจักร การสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ/การเป็นเจ้าของธุรกิจ
4 นางสาวฐิตาริยา    มัจพันธ์ นิเทศศาสตร์
5 นางสาวกาญจน์สิตา    ภักดี นิเทศศาสตร์
6 นายจตุพล    ไม้สนธ์ นิเทศศาสตร์
7 นายศุภศักดิ์    พลอยมี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์
8 นายวโรดม    สำเนียงหวาน บริหารธุรกิจ
9 นางสาวจุฑารัตน์    เสวิสิทธิ์ บริหารธุรกิจ/การจัดการ
10 นางสาวพีชญ์ญาณณัฏฐ    วงค์เงิน บริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
11 นายธวัชชัย    ประเสริฐ บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 นายอาทิตย์    มูน บริหารธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ
13 นางสาวสุจิตตา    เอี่ยมพร้อม บัญชี
14 นางสาวปรางวรินทร์    ปิ่นแก้ว มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
15 นายโชคชัย    บุญเลิศ มนุษยศาสตร์และการจัดการ(การท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 นายกันตวิชญ์    กล้วยนิจ มนุษยศาสตร์และการจัดการ(การท่องเที่ยวและการโรงแรม
17 นายธนพร    เปลี่ยนโพธิ์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ(การท่องเที่ยวและการโรงแรม
18 นายธีรวัฒน์    งามฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ(การท่องเที่ยวและการโรงแรม
19 นายภานุเดช    ศิริภาพ มนุษยศาสตร์และการจัดการ/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
20 นายปรัชญา    เขียนไชยะ มนุษยศาสตร์และการจัดการ/การท่องเที่ยวและการโรงแรม
21 นางสาวพศิกา    วนิชโรจนาการ มนุษยศาสตร์และการจัดการ/การโรงแรม
22 นางสาวลาภินนุช    ศิริเลี้ยง มนุษยศาสตร์และการจัดการ/ธุรกิจการบิน
23 นายวีรภัทร    สงค์พิมพ์ มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจสายการบิน
24 นางสาวสุชานันท์    มูฮำหมัด มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจสายการบิน
25 นางสาวสุทธิณี    บุญศรี มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/การจัดการธุรกิจสายการบิน
26 นางสาวบงกชกร    ทิพเวช มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/การโรงแรมและธุรกิจที่พัก
27 นายสิรภพ    จิรกิตตยากร สถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 นายกฤตพัฒน์    ผู้ธนดี วิศวกรรมศาสตร์/วิศวอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
1 นายอภิเดช    เอมเอี่ยม เกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์เกษตร
2 นางสาวขวัญกมล    บุญโปร่ง เกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์เกษตร
3 นางสาวรพีพร    ยอดสิงห์ เกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์เกษตร
4 นางสาวปณิตา    ชีวังกูล บริการธุรกิจ/การเงิน
5 นางสาวลักษณาพร  พิพัฒน์ผลสกุล บริหารธุรกิจ/การเงิน
6 นางสาวพิมพ์นิภา   คำภีร์ บริหารธุรกิจ/การจัดการ
7 นางสาวพิมพ์ชนก    เทียนมาลี ประมง
8 นางสาวภัทรสุดา  พิทักษ์วงศ์ มนุษยศาสตร์/การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นานาชาติ
9 นายจิรพล    บุญครอง มนุษยศาสตร์/ดนตรีไทย
10 นายภควัต    มิคสิรกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ)
11 นางสาวสิริชัญญา    ถ้ำเพชร วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
12 นายชยุตพงษ์    เลิศรัตนาพร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
13 นายวชิรวิทย์    สามทอง วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล(ภาคพิเศษ)
14 นายกิตติพันธ์    สินิทธิ์ชวรากุล วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ
15 นายธนากร    วิธุรัติ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
16 นายวงศธร    บุญสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
17 นายสุวพิชญ์    แซ่จิว วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
18 นางสาวบุญญาพร   จิรชนานนท์ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร
19 นางสาวปิยวรี    สุทธิวาณิช เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร
20 นายกษิดิส    รัตนเรือง อุตสาหกรรมการเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์
21 นายณัฐธัญ    รัฐปาโล อุตสาหกรรมการเกษตร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1 นางสาวณัฐธิดา     จันทร์ศรี การตลาด
2 นายวรพล    เติมสินทวีสุข วิทยาการจัดการ/การจัดการ
3 นางสาวพรรณพัชร     ทิพย์สันเทียะ วิทยาการจัดการ/ธุรกิจระหว่างประเทศ
4 นายพีรณัฐ    โพธิแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นายชิโนภาส    เมืองไทย วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6 นายไชยพัฒน์    พัชรพัฒนชัย วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล
7 นางสาวกรรณิการ์    ศรีลารักษ์ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
1 นายตรีทเศศ    เนติ วิศวกรรม/โยธาและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
1 นายนฤเบศ    แสงคำสัตย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา/การจัดการและการนันทนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 นางสาวชญานุตม์    คงชุ่ม วิทยาการจัดการ/การเงิน
2 นายชนชิต    วิทยาวงศ์รุจิ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 นางสาวพิชญ์สินี    ชื่นบุญเพิ่ม นิติศาสตร์
2 นางสาวณัฐธิดา    อัลภาชน์ บริการธุรกิจ/บัญชี(ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเซนเทเรซ่า
1 นางสาวสุทธิดา    ปะตังทะสา พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 นายเกียรติชัย    อินทประเทศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นายจุลจิตร    เพ็ชรชูชาติ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 นางสาวสรัลพร    ชาวเมือง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 นางสาวสุพรพรรณ    อ้วนผุย บริหารธุรกิจ(บัญชี)
3 นายวรพรต    เสรีรัฐ พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม/
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
4 นายภัทรกร    กรุดมินบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์กำลัง
5 นางสาวขวัญฤดี    ไทยเลิศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6 นางสาวปริยากร     มาลากุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7 นางสาวสุธิดา    วิวาโค วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิชาเคมีอุตสาหกรรม
8 นางสาวธัญญากร    เลิศนิมิตภิญโญ วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิชาสถิติประยุกต์
9 นางสาวธวัลรัตน์    ขำสา วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
10 นางสาวบุษกร    เพียงตา สถาปัตยกรรมศาสตร์/ศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
1 นางสาววิชญาพร    หินนนท์ บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1 นางสาวรวิกานต์    วิชัยดิษฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คหกรรมศาสตร์
2 นางสาวปภาวรินท์    ใจชาญสุขกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
3 นายณัฐพงศ์    เหมือนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์/เคมีสิ่งทอ
4 นางสาวมนัสชนก    จั่นบำรุง ศิลปะศาสตร์/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1 นายนัทธพล    งามฤทธิ์ บริหารธุรกิจ
2 นางสาวรัชนีกร    บำเพ็ญ บริหารธุรกิจ/โลจิสติกส์
3 นายรัฐธรรมนูญ    เพชรดุก วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/การออกแบบอุตสหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
1 นางสาวอมรรัตน์    บุบไชยา บริหารธุรกิจ/การจัดการ
2 นางสาวอรอนงค์    คงภักดี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/บัญชี
3 นางสาวเบญญาภา    ภูมิอ่อน ศิลปกรรมศาสตร์/การท่องเที่ยว
4 นางสาวภัชราพร    กิตติไพบูลย์ ศิลปะศาสตร์/การท่องเที่ยว
5 นางสาวไอยริน    แก้วสิมมา การท่องเที่ยว
6 นายภูวณัฐ    แข็งขยัน ศิลปะศาสตร์/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1 นางสาวพัชรีวรรณ    เชดนอก เทคโนโลยีการเกษตร/การผลิตพืช
2 นางสาวจิราพัชร    รัตนวิศิษฏ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน/เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
3 นางสาวณัฐกานต์    ไทยฤทธิ์ บริหารธุรกิจ/การตลาด
4 นางสาวพิชชาภา    บุญยะรัตน์ บริหารธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ
5 นางสาววรัญญา    จำรูญสาย บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
6 นางสาวนาตยา    สมุสนธิ์ บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
7 นางสาวนิรมล    คณะสุวรรณ์ บัญชี
8 นางสาววรรณิศา    นุ่มประเสริฐ แพทยแผนไทยประยุกต์
9 นายพีระกานต์    บุญศรีภิรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10 นางสาวปทิตตา    สมกุล ศิลปศาสตร์/การโรงแรม
11 นายวีระศักดิ์    คำพามา ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรีคีตศิลป์ไทย
12 นายนรมน    สิตะวัน สถาปัตยกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
13 นายกนกไทย    กันเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 นางสาวพรกวิน    เตยอ่อน บริหารธุรกิจ/บัญชี
2 นางสาวอาภาภัทร    คุณากุลภักดี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตต์/เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
3 นายพชร    พนาสนธิ์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจคหกรรม
4 นายกันตพัฒน์    โอภาสศิริฉัตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน/มัลติมีเดีย
5 นางสาวธนพร    พรหมชาติสุนทร บัญชี
6 นางสาวณัฐฏิกานต์    สุทธิธรรม วิทยาการจัดการ/การบัญชี
7 นางสาวอรอนงค์    คงเปี่ยม บริหารธุรกิจ
8 นายณัฐวัฒน์    ธรรมศรี บริหารธุรกิจ/บัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1 นายศุภกร    รักวุ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 นางสาวจิดาภา    เมธาพิรุฬห์โชค ศิลปศาสตร์/การโรงแรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 นางสาวจุฑามาศ    จิระปัญญาเลิศ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ
2 นางสาวสุกาญจนา    คงคา รัฐศาสตร์/การเมืองและการปกครองระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวราชภัทร   คุณกมุท รัฐศาสตร์/ระหว่างประเทศ
4 นายสุปกรณ์     สวัสดิ์พุทรา วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 นายธนวัฒน์    รัตนโภคา ศิลปศาสตร์/ภาษาไทย
6 นางสาวมาริสา    เสรีรุ่งเรือง ศิลปะศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
7 นางสาวพิชชา    กรุณาพิทักษ์ ศิลปะศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
8 นายณัฏฐ์ติกร    นามคาน สหเวฃศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
9 นายนพรัตน์    สาแก้ว สหเวชศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
10 นายธนโชติ    เสาะแสวง สหเวชศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
11 นายพิทยากร    พิมพ์นารากุล สหเวชศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
12 นายมูฮัมหมัด    อุสมานมูซา สหเวชศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
13 นายวีระศักดิ์    ศรีไชย สหเวชศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
14 นายสราวุท    ผลาพฤกษ์ สหเวชศาสตร์/การฝึกสอนกีฬา
15 นางสาวอนันตา     อุดมวุฒิกร สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1 นางสาวพัชรี    ศิริเมืองมูล บริหารธุรกิจ/การจัดการ
2 นางสาวณัฐวรา    เจียมสง่า การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 นางสาวสุธิดา    สะราคำ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 นางสาวรัตติกาล    มะโนชัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
5 นางสาวนัทธ์ชนัน    พลมีศักดิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม/การโรงแรม
6 นายภาณุพงศ์    แก้วลา การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ธุรกิจการบิน
7 นางสาวกมลทิพย์    ยุตติยงค์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ธุรกิจการบิน
8 นางสาวธนาภรณ์    ศรีเสน การท่องเที่ยวและโรงแรม
9 นางสาวเพ็ชรรัตน์    มีทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 นายปัณณพัฒน์    บุญญาหิรัญพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ
11 นางสาวชัชวรรณ    นิ่มทองคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ
12 นายธนเดช    เสรีกุล นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
13 นายเจริญพร    ธรรมเริง นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
14 นายกษิดิศ    จงงาม นิเทศศาสตร์/การแสดง
15 นายมุจลินท์    อับดุลเลาะห์ นิเทศศาสตร์/การแสดง
16 นายปวริศร์    บริบูรณ์พานิช นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
17 นางสาววรัญญา    ลียากาศ นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
18 นายจักรพงศ์    บุญมา นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
19 นางสาวกุลภัสสร์     กองพันธุ์ นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
20 นางสาวศิริลักษณ์    ปานเรือนแสน นิเทศศาสตร์/วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
21 นางสาวศดานันท์    จินดา นิเทศศาสตร์/สื่อสารการตลาด
22 นางสาวสุพัตรา    คำมา บริหารการตลาด
23 นางสาวเพียงธาร   ดารากร ณ อยุธยา บริหารธุรกิจ/การจัดการ
24 นางสาวกัณฐิกา    โพธิ์คัง บริหารธุรกิจ/การจัดการ
25 นางสาวพิมพ์พิชชา    เลยไธสง บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26 นายอนุชิต    ปิยนารถ บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27 นายธวัช    ตั้งวงศ์ บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28 นางสาวกชพร    แต่งจันทร์ บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
29 นางสาวพรชนก    รัชพันธ์ บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
30 นายสิโรโดม    ทั่งเกษม บริหารธุรกิจ/ธุรกิจระหว่างประเทศ
31 นางสาวฐิตราภรณ์    สมิตะมาน บัญชี
32 นายอภิรัฐ    อยู่จรรยา รัฐประศาสนศาสตร์
33 นางสาวอโรชา    แห่สูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์
34 นายกษิดิ์เดช    จาติเสถียร รัฐประศาสนศาสตร์ 
35 นางสาวชลิตา    ณรงค์เดช วิทยาศาสตร์ประยุกต์/บูรณาการสุขภาพและความงาม
36 นายภีมพศ    เกื้อกูล วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์
37 นางสาวศิญดา    เมตตาพล วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
38 นายจักรกฤษณ์    วิภาตะพันธุ์ ศิลปกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์กราฟิก
39 นางสาวณัชชา    สีมงคลรัตน์ ศิลปศาสตร์/คอมพิวเตอร์กราฟิก
40 นายนัฐพงษ์     ธนวิศิษฎ์โชติ ศิลปศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
41 นายนาตชัย    วัฒโน ศิลปศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
42 นายกิตติวินท์    ประภาศิริ ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
43 นายณัฐนนท์    ธรรมโสภณ ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
44 นางสาวกนกพร    ผิวเพ็ง ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
45 นางสาวฉัตรฐริกา    เกษมวงศ์ ศิลปะศาสตร์/ภาษาจีนธุรกิจ
46 นางสาวหทัยชนก     บุตรอำคา ศิลปะศาสตร์/ภาษาจีนธุรกิจ
47 นางสาวธนามาส        รุ่งเจริญ ศิลปะศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
48 นายจุลจักร    เสริมสินธุ์ ศิลปะศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 นางสาวอุไรวรรณ์    เรืองฤทธิ์ สังคมศาสตร์/จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
1 นางสาวแพรวา    เดชภูริปรัชญา ดนตรีและการแสดง/ศิลปการแสดง
2 นายณัฐกานต์    แสงนุภาพ เภสัชศาสตร์
3 นางสาวชมน์ศมณฑ์    ศรีสุวรรณ โลจิสติกส์
4 นางสาวศรุตยา    สุคนธ์ วิทยาการสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นางสาวรุ้งจำรัส    ประสงค์ทรัพย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา/สื่อสารมวลชนกีฬา
6 นางสาวอรณิช    คุ้มรักษ์ ศึกษาศาสตร์/เทคโนโลยีการศึกษา(ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
1 นางสาวฐิติพร    บุญรอด วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์/การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 นางสาวรัตติยากร    แสงนาฮาย มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยมหิดล
1 นางสาววรรณารัตน์    งามวงษ์ กายภาพบำบัด
2 นางสาวจณิสตา    สุภสิทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 นางสาวมนศิริ    พละทรัพย์ พยาบาล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
1 นายกิตติธัช    สาเมือง เทคโนโลยีการประมงและการท่องเที่ยว/การประมง
2 นายวิศรุต    เสือศิลป์ศร บริหารธุรกิจ/การบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
1 นางสาวขวัญจรัส    ทองขัน เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 นางสาวพรวรินท์    ชัยศยานันท์ นิติศาสตร์
2 นางสาวพรนภา    โสภารัตน์ บริหารธุรกิจ/การท่องเที่ยว
3 นางสาวปภัสสร    ลิ้มตรีวรศักดิ์ ภาษาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
1 นางสาวปฐมา    กองเงิน กายภาพบำยบัด
2 นายกลวัชร    แดงประไพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ธุรกิจการบิน
3 นางสาวนันทวัน    เศรษฐีรักษา นิเทศศาสตร์/สื่อสารการตลาด
4 นายปภพ    เล่ห์ประเสริฐ บริหารธุรกิจ/การค้าปลีก
5 นางสาวทิพย์เกศร     ศรีอวน บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์
6 นายทวีพล    วิริยะกุล บัญชี
7 นางสาวณัฐริกา    เพ็งจันทร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและและการบริการ/การจัดการโรงแรมและภัตราคาร
8 นายวรเมธ    กำลังเมือง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
9 นายชยุตม์    วิชัย วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10 นายณัฐอมร    ศรีชะฎา วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมยานยนต์
11 นางสาวชัปนา    ไชยอนันต์ ศิลปศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
1 นางสาวธิดาภรณ์    ยาเรือน มนุษยศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
2 นางสาวศศิวิมล    วรรณประกิจ การจัดการ/การเงินการธนาคาร
3 นางสาวกนกวรรณ    ทับอินทร์ การจัดการ/การจัดการธนาคาร
4 นางสาววชิรญา    พูนสวัสดิ์ การจัดการ/การตลาด
5 นายภูรินทร์    เจริญอยู่คงรอด เกษตรและชีวภาพ/วิทยาการเกษตรและการประกอบการ
6 นายทรงกลด    สัมพันธ์อภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นางสาวณัฐชาพร     ฟ้าฟื้น นิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์และโฆษณา
8 นายพรรณกานต์    ถนอมพลกรัง นิเทศศาสตร์/วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และสื่อใหม่
9 นางสาวลลิตา      จั่นเพิ้ง วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร์
10 นางสาวขนิษฐา    คงกะพันธ์ วิทยาการจัดการ/บัญชี
11 นายวัฒนา    ภู่สาย วิทยาการจัดการ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
12 นายณัฐภัทร    ท้าวเครือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
13 นายธนภูมิ    จุติยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 นายจตุรวิทย์    รอดโต ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1 นางสาววรรณพร     เกิดกิจการ มนุษยศาสตร์/ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 นายไพรัตน์    ศิลโรจน์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1 นายวุฒิชัย    สุขะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์
2 นายศุภมงคล    น้อยพรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 นายทัตพงศ์    จันทร์แก้ว ครุศาสตร์/พลศึกษา
4 นายศรัทธากร     ผิวละออ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การจัดการ อุตสาหกรรม
5 นางสาวเบญญาภา    ใจคำ บริหารธุรกิจ/การตลาด
6 นายณัฐวุฒิ    ธรรมมา บัญชี
7 นางสาวขนิษฐา    แสงเพ็ชร์ บัญชี
8 นางสาวรุ่งนภา    ทมไพร มนุษยและสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
9 นางสาวกัลยรักษ์    งามเจริญพุทธศรี มนุษยศาสตร์/ภาษาจีนธุรกิจ
10 นางสาวกนกกร    เกิดจั่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นางสาวอรนันท์    ชัยมงคลงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน
12 นายอภินัทธ์    ศรีเพ็ชรสัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ดนตรีตะวันตก
13 นายโกมล    บุญฤทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
14 นายวีรพงษ์    พรมเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
15 นางสาวบงกช     นิลจินดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
16 นางสาวศิรประภา    สมวงศ์ วิทยาการจัดการ/การจัดการทั่วไป
17 นายเอกมล    สายพฤกษ์ วิทยาการจัดการ/การจัดการทั่วไป
18 นายสุรดิษ    ตรีประดับ วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร์
19 นายเกียรติภูมิ    หาไชย วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร์
20 นางสาวสิริรักษ์    ปิยะเวช วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร์
21 นายนรภัทร    จารุบุตร วิทยาลัยนานาชาติ/การจัดการสายการบิน
22 นางสาวอนุชิตา    หมื่นแสน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 นางสาวพรทิพย์    แซ่เตียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คหกรรมศาสตร์
24 นายณัช    ธนภัทราภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
25 นางสาวนริศรา     อ่อนชะอ่ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
26 นางสาวชุติกาญจน์    เหลืองทองกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เครื่องสำอางค์
27 นายบูรณพล    มกรครรภ์ ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 นายภูวนาถ    แจ่มสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมระบบอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 นายพิษณุ    โพธิวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 นางสาวจิราวรรณ    แซ่ห่อ การจัดการ/การเงินการธนาคาร
3 นางสาวพรธิชา    สวาดสี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 นายพีรพล     วาจาสัตย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
5 นางสาวเฉลิมขวัญ    ประภัสสร นิติศาสตร์
6 นางสาวสโรบล    สายยะวงศ์ นิเทศศาสตร์/การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
7 นางสาวลลิตา    สุพรรณพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การโรงแรมและธุรกิจที่พัก
8 นางสาวพิมพ์พิชชา    รางแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ธุรกิจการบิน
9 นางสาวชลธิชา    พิมพ์เสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์
10 นางสาวสุธาวัลย์    บรรเทาทุรามัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น
11 นางสาวเมธาวลัย    ชาวแสนแสบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
12 นางสาวนิติภรณ์    อรุณโน วิทยาการจัดการ/การตลาด
13 นายบุญฤทธิ์    อยู่ยอด วิทยาการจัดการ/การภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง
14 นางสาวชลธิชา    แช่มชื่น วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร์โฆษณาและการสื่อสารการตลาด
15 นางสาวจุฑามาศ    กุราราช วิทยาการจัดการ/วารสารสารสนเทศ
16 นายธนพัฒน์    ชุณหชัชราชัย วิทยาลัยการจัดการ/บริหารธุรกิจการตลาด
17 นางสาวธิดารัตน์    ภาคพิชัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซน(การจัดการโลจิสติกส์
18 นายธนวุฒิ    ไกยสิทธิ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซน(การจัดการโลจิสติกส์)นานาชาติ
19 นายธนวิชญ์    ชวนะ วิทยาศาสตร์/เคมี
20 นายเขตโสภณ    ศรีชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร์
21 นายชนสิทธิ์    ป้อมแผง ศิลปกรรมศาสตร์/ดนตรี
22 นางสาวสุธิมา    แท่นเพชร สหเวชศาสตร์/การแพทยแผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 นางสาวสุชญา    สีสัย นิติศาสตร์
2 นายภุชงค์    ลีลา นิติศาสตร์
3 นายพิชิตชัย     ก้านอินทร์ นิติศาสตร์
4 นายธนวัฒน์    เชยศุภเกตุ นิติศาสตร์
5 นายตรีเพชร    พรมดอนชาติ นิติศาสตร์
6 นายวัชรายุทธ    ชาชุมวงค์ นิติศาสตร์
7 นายภูษณ     ทวีศักดิ์ บริหารธุรกิจ
8 นางสาวนภัสวรรณ    พาฤทธิ์ บริหารธุรกิจ
9 นางสาวฉัตรพร    ประภาสวัสดิ์    บริหารธุรกิจ/การท่องเที่ยว
10 นางสาวนัยนา    ปลื้มสุวรรณ บริหารธุรกิจ/บัญชี
11 นางสาวสโรชา    สาธิตวุฒิ รัฐศาสตร์/การปกครอง
12 นางสาวภัทรภร    วังคีรี รัฐศาสตร์/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13 นายกลวัชร    งามเลิศ ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
14 นายวชิระพล    เชยชม สื่อสารมวลชน
15 นางสาวรัตนาภรณ์      จันทร์นาม รัฐศาสศาสตร์/การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 นางสาวชลธิชา    กล้ากลาง นวัตกรรมสื่อสารสังคม/ธุรกิจไซเบอร์
2 นางสาวญาณิชา    ทองหญีต ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบเครื่องประดับ
3 นางสาวอภิญญา    เหมวรรณ สังคมศาสตร์/การท่องเที่ยว
4 นางสาวดาริกา    วงษ์ทัต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/
วิทยาศาสตร์การอาหารและการโภชนาการ

5 นางสาวอาทิตยา    อุทธสาร

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/
นวัตกรรมท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

6 นายภคนันท์    ทองประเสริฐ พลศึกษา/การสุขศึกษาและพลศึกษา
7 นางสาวณัฐณิชา     แสนช่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม/คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
8 นายภัศยศ    กุลธนทอง วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมโลจิสติกส์)
9 นางสาวสิริรัตน์    คำสาเลา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
10 นางสาวปาริฉัตร    ขวัญแพ ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบสื่อสาร
11 นางสาวณัฐอร    สุภาพร สังคมศาสตร์(ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
12 นางสาววันวิสาข์    แจ้งสว่าง สังคมศาสตร์/การจัดการ
13 นางสาวศิริกุล     พระกาสี สังคมศาสตร์/การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1 นางสาววิมลจันทร์     คานจันทึก ดิจิทัลมีเดีย/คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเฟเชียลเอฟเฟกต์
2 นางสาวจินตพร    มะลิต้น นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3 นายภาณุพงษ์    ปาสาจะ บริหารธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์
4 นางสาวนัททอง    คลายโศก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ/การจัดการโรงแรม
5 นางสาวสิมิลัน    วงศ์เกรียงไกร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 นายรัชฏะ    คำปนารถ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซ่น/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7 นายจักรกฤษณ์    เพชรรุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซ่น/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8 นายณัฐวุฒิ    มณีพัฒน์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเซ่น/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9 นางสาวกุลจิรา    กานต์สิทธิโชค ศิลปะศาสตร์/การโรงแรม
10 นายจิรวุฒิ    พ่อหาร สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 นางสาวพรรษนลิน    กฤษณเกษกุล โบราณคดี/ประวัติศาสตร์ศิลปะ
2 นางสาววรพร    พรมเชียง วิทยาการจัดการ/การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
3 นางสาวธัญจิรา    สมประสงค์ วิทยาการจัดการ/การจัดการโรงแรม
4 นางสาวณัฐฐา    ไตรวัฒนะวานิช วิทยาการจัดการ/การตลาด
5 นางสาวจิราพร    ศรีสุข วิศวกรรมศาสตร์/การจัดการโลจิสติกส์
6 นางสาวฑีรดา  พฤกษ์เสริมศักดิ์ อักษรศาสตร์/เอเชียศึกษา
7 นางสาวปณิตา    โอศิริ อักษรศาสตร์/เอเชียศึกษาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรี
1 นางสาวนวพร    เสรีกุล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนนิเมชั่น
2 นางสาวจิรัชญา    คงเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
3 นางสาวโชติกา    ขวัญภูษิต วิทยาการจัดการ/การตลาด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 นายจรรศธร    องค์สรณะคมกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นางสาวรวิพร    ชัชวาลยางกูร ธุรกิจการโรงแรม
3 นางสาววิชิตา    ประภาสะโนบล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวมุกดามาศ    แม้นชัยภูมิ วิทยาการจัดการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5 นายฐิตะวัน     พันธุ์ปาริชาติ วิทยาการจัดการ/การตลาด
6 นายชินกฤต    สมานวงษ์ วิทยาการจัดการ/การตลาด
7 นางสาวพลอยพิศุทธิ์    ณ เชียงใหม่ วิทยาการจัดการ/ธุรกิจระหว่างประเทศ
8 นางสาวจีรวรรณ    เจสกุล วิทยาการจัดการ/นิเทศศาสตร์
9 นางสาวชนนิกานต์    บัวมาศ ศิลปศาสตร์/ธุรกิจการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหิน
1 นายภาณุพงศ์    เอี่ยมอาษา ธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1 นายโสภณ    โพธิ์สาวงษ์ วิทยาการจัดการ/การตลาด
มหาวิทยาลัยสุรนารี
1 นายวศิน    เจียศิริสกุล วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1 นางสาวรัตนาพร    สิทธิสงวนไทย บริหารธุรกิจ
2 นางสาวบัณฑิตา    แก้วแสงอ่อน มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์/ภาษาจีน
3 นางสาวนันทวัน      เกิดมงคล มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4 นายราชันทร์    สุขสมเขตร์ วิศวกรรมการเงิน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1 นางสาวสรารัตน์    สุบรรณ พยาบาลศาสตร์
2 นางสาวพัสตราภรณ์    แย้มกลัด ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษและภาษาจีน(นานาชาติ)
3 นางสาวบัวฉัตร    ยืนยาว ศิลปะศาสตร์/ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 นางสาวนัฐสินี    สีนาคล้วน บริหารธุรกิจ
2 นายภานุพัทธ์    จุ้ยอินทร์ บริหารธุรกิจ/Business information system
3 นางสาวปรียาภัทร    เพชรพิรุณ ศิลปศาสตร์(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
โรงเรียนนายสิบตำรวจ
1 นายปณชัย    ธนะปัด นายสิบตำรวจ
วิทยาลัยดุสิตธานี
1 นายปฏิภาณ    ปุณณรัตนกุล บริหารธุรกิจ(การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการล้านนา
1 นางสาวอรัญญา    นันทเสน การโรงแรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
1 นายสมภพ    เสริมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
1 นางสาวสกลวรรณ์     กาศรัมย์ พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
1 นายปฏิภาณ    คำจันทา บริหารธุรกิจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1 นางสาวภาศิริ    อุดมรักษ์ การจัดการธุรกิจอาหาร(ภาคพิเศษ)
2 นางสาวณัฏฐณิชา    เกตุปาน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 นางสาวกาญจนา    จ่าหล้า บริหารธุรกิจ/ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
4 นายศักดิพัฒน์    นิลพงษ์ บริหารธุรกิจ/บริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่(นานาชาติ)
5 นายธีรณัฐ    ทองมา วิทยาการจัดการ(ธุรกิจการบิน)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1 นางสาวณปภา    สมัครธรรม บริหารธุรกิจ
2 นางสาวสมหฤทัย    ธาดาชัยปฐมพงศ์ บริหารธุรกิจ/การจัดการอุตสาหกรรม
3 นายณัฐพัชร์    ธนโชคพิชัยเดช วิศวกรรมศาสตร์/การผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 นางสาวสายฝน    ธรรมสิทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร/นิเทศศาสตร์การเกษตร
2 นายวิชญ์พล    เวชกิจ วิทยาลัยบริหารและการจัดการ
3 นางสาวศิริขวัญ    สว่างอารมณ์ วิทยาศาสตร์/เคมีอุตสาหกรรม
4 นางสาววิริยา    จูฬาวิเศษกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมหลัก
5 นายตริน    คงธน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ภาษาญี่ปุ่น
สถาบันพลศึกษา
1 นายทักษ์ดนัย    ชะตางาม พลศึกษา
2 นายภัสกร    บุญการี ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา
3 นายทักษ์ดนัย    พยัคฆเดช ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา
สถาบันพลศึกษา ชุมพร
1 นายภูวดิศร    ดีทองอ่อน ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา
สถาบันพลศึกษา อ่างทอง
1 นายสัมพันธ์    หวังโสะ ศิลปะศาสตร์/นันทนาการและการท่องเที่ยว