ปีการศึกษา 2546
  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากชุมชน และคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่
ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ปีการศึกษา 2547
  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และ เทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ให้เป็น โรงเรียนตัวแทนของ กรุงเทพมหานคร ในการเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้เรื่อง “การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”
 ปีการศึกษา 2548
  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ
“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาสำหรับเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกกระทรวงสาธารณสุข
  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 ปีการศึกษา 2549
  14 กุมภาพันธ์ 2549โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันจากกระทรวงศึกษาธิการ
  30 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 40 พรรษา และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
 ปีการศึกษา 2550
  26 – 28 กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสอง)
เพื่อรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ (องค์การมหาชน)สมศ.
 
 
 รางวัลระดับชาติ
  เหรียญทองอันดับ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในงานหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดอยุธยา กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
  นักกีฬายูโด ได้ติดทีมชาติ ได้เหรียญทองจากประเทศเวียดนาม
  นักกีฬาฟันดาบ ได้แชมป์จากประเทศบรูไน ( 2 เหรียญทอง )
  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลก
(The Best of The Guard ) ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 รางวัลระดับประเทศ

  นักกีฬาฟุตซอล รุ่น 15 ปี ได้รับถ้วยจากสมเด็จพระเทพฯ ได้แชมป์จากเยาวชนแห่งชาติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
นักกีฬาเทควันโด นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้แชมป์เยาวชน
  รางวัลดีเด่นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยในการแข่งขันวงโยธวาทิต
ชิงถ้วยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งประเทศ
คัดเลือกภาค 1 จ.ปทุมธานี
  เหรียญทอง อันดับ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ระดับประเทศ
( ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ )
  ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2553 อ่านทำนองเสนาะ
  เหรียญทอง การประกวด “ศักยภาพเป็นเลิศ” อ่านทำนองเสนาะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออกครั้งที่ 60

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลที่ได้รับ
  เหรียญทอง อ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี-โคลง)
  เหรียญทองแดง อ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ขับเสภา)
  เหรียญเงิน เขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  เหรียญเงิน เขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รองชนะเลิศ การประกวดศักยภาพความเป็นเลิศ “อ่านทำนองเสนาะ” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 60
ปีการศึกษา 2553
  ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2553
  รองชนะเลิศอันดับ 2 แต่งคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  รองชนะเลิศอันดับ 2 โต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  รองชนะเลิศอันดับ 2 พูดจัดรายการวิทยุ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความ

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลที่ได้รับ
  รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภาประจำปี 2550
  รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเนื่องในวันระพี 2550
  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเนื่องในวันระพี 2550
  เหรียญทองการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานมหกรรมวิชาการสุรศักดิ์มนตรี 20 เฉลิมพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา “เศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้”
  รางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง
  รางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
  รางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณภาพ จริยธรรม โครงการสัมมนาทางวิชาการทางพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่ธรรม
ในสถาบันการศึกษา
  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทางวิชาการ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับม.ปลาย
  รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้สหกรณ์
  รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
  รางวัลชมเชย แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะตอบปัญหาอาเซียน
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
  รางวัล “ซื่อสัตย์ กตัญญู” จากกองทุนอุเทน เตชะไพบูลย์
  คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาอาเซียนในงาน
มหกรรมโครงงานบูรณาการ CAS

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลที่ได้รับ
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรูปการแข่งขันเกม SUDOKU)
เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  รางวัลชมเชย ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีม
  เหรียญทองแดง แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  รางวัลชมเชย การประกวดโครงการคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.เขต 2 ปีการศึกษา 2553

 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รางวัลที่ได้รับ

  เหรียญทอง แข่งขันโฟล์คซองในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ในสหวิทยาเขตรัชโยธิน
  เหรียญเงิน แข่งขันโฟล์คซองในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ในสหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงภาษาจีน
  รางวัลชนะเลิศ แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดการแสดงละครภาษาญี่ปุ่น
  รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
  รางวัลชมเชย การสอบแข่งขัน เพชรยอดมงกุฏภาษาญี่ปุ่น
  ได้เข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงเข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รางวัลระดับเหรียญทอง (String) จากสพท.กทม.2
  รางวัลระดับเหรียญเงิน (Folk Song) จากสพท.กทม.2

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับจังหวัด

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รางวัลที่ได้รับ

  Best Colour Guard ผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยม
  รางวัลเหรียญเงิน วงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน
  รางวัลเหรียญทองแดง วาดภาพสีโปสเตอร์
รางวัลชมเชย วาดภาพสีน้ำ
รางวัลชมเชย วาดภาพลายเส้น
รองชนะเลิศอันดับ 1 ความสามารถดีเด่น ประเภท Tener Lne ประกวดวงดรัมไลน์ชิงรางวัลพระราชทาน
เหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Division

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลที่ได้คือ

  เหรียญทอง แชมป์ฟุตบอล 7 คน แตงโมคัพ
  เหรียญทอง แชมป์ฟุตซอล 16 ปี กรมพละ
  เหรียญทอง แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
เหรียญทองแดง แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
  เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
  เหรียญทองแดง ฟุตซอลอายุ 18 ปี
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
  ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ราชพฤกษ์มาลา
  ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลศูนย์เยาวชน บางเขน
  รองชนะเลิศ แข่งขันฟุตซอลไทยเข้มแข็ง
  ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลไฮสคูลน็อคเอาส์ 2009
  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
แข่งขันยูโดยุวชนเยาวชนนนทบุรี ครั้ง ที่ 10
  เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งประเทศชาติ
คัดเลือกภาค 1 จ.ปทุมธานี
  เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
แข่งขันกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ สพม.
กรุงเทพมหานครเกมครั้งที่ 1 ประเภทกีฬายูโด
  เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
  เหรียญทองแดง แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย
  รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล 13 ปีศูนย์เยาวชนบางเขน
  รองชนะเลิศ แข่งขันฟุตซอล ไทยเข้มแข็ง
  รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล 7 คน ธนาคารออมสิน
  ถ้วยรางวัลนักชกยอดเยี่ยม (Best Boxer)
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม (ทั่วไป)
  ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ระดับภาค กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2553
  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล
รายการ สพฐ.บิ๊กโคลา รุ่นอายุ 13 ปี ประจำปี 2553
  ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล 7 คน
รุ่นอายุ 16 ปี มหานครเกมส์ ประจำปี 2553

 

 งานแนะแนว รางวัลที่ได้รับ

 

เหรียญทองอันดับ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ในงานหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอยุธยา
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

  เหรียญทอง อันดับ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ระดับประเทศ (ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ)