ประกาศ ประกาศ จ้างเหมาครูชาวต่างชาติ

ประกาศ ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ แจ้ง ปฎิทินประกาศผลสอบ การสอบแแก้ตัว และการนัดหมายนักเรียนหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ รายผลการพิจารณาคัดเลือกนัก เรียนและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับทุนพระราชทานเข็มพระราชทานและโล่พระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
                  รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                  รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
                   รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                   รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒
                   รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓
                   รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔
                   รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕
                   รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖
                  รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับเข็มพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
               หมายเหตุ ให้นักเรียนมาซ้อมรับทุนพระราชทานเข็มพระราชทานและโล่พระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ พุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ห้อง เกียรติยศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินประจำ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558