ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการ

นายกว้าง รอบคอบ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

     

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว    

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     
นางกัลยา ลีรุ่งนาวารัตน์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง

     
นายเอกวัฒน์ ไพบูลย์วรชาติ

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า

     
นางเทียนทิพย์ สุทธินนท์

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

     
นางกนกนาฎ สุทธิศิริ

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต

     
นายณฐภณ ใจกล้า

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน

     
 

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

     
ส.ส.สุรชาติ เทียนทอง

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     
นายวรพจน์ ใหม่สุวรรณ

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

     
พระครูโฆษิตบุญญากร วัชรสีมา

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์

     
พระณรงค์ วรธัมโม

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์

     
นายจิรภัทร ตะริโย

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน