วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา สู่ความเป็นสากล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)
คุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์

  1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ