งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย