ภาคเรียนที่ 2/2564 ใช้รหัสชั้นเรียนเดิมของภาคเรียน 1/2564