ประกาศเพิ่มเติม
1. นักเรียนที่เข้ารหัสไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบจากนั้นผู้ดูแลระบบจะเปลี่ยนรหัสเป็นรหัสเริ่มต้นให้อีกครั้ง

2. ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนชื่อบัญชีไม่ได้ ทางโรงเรียนจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้ทุกคนภายหลัง