ประกาศเปลี่ยนรหัสชั้นเรียน google classroom
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ครูผู้รับผิดชอบหลัก
ห้องเรียน
กลุ่มผู้เรียน
รหัสชั้นเรียน google classroom
ท21101
ภาษาไทย 1
นางสังวาลย์   ยรรยงค์
4,7
B
6hknyi6