ประกาศเปลี่ยนรหัสชั้นเรียน google classroom
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ครูผู้รับผิดชอบหลัก
ห้องเรียน
กลุ่มผู้เรียน
รหัสชั้นเรียน google classroom
ท22101
ภาษาไทย 3
นางสาวกนกวรรณ  ทองดี
1,2,4
A
ikfnd3n
ท22101
ภาษาไทย 3
นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก
3,7
A
utcq6mf
ท22101
ภาษาไทย 3
นางสาวกนกวรรณ  ทองดี
1,2,4
B
d7u22ol
ส22101
สังคมศึกษา3
ครูเกศกนก  โพธิสวัสดิ์
2/4
B
cl3r2ee
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
ครูอนันต์  เชื้อชีลอง
2/1-4
A
d54wr44
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
ครูอนันต์  เชื้อชีลอง
2/1-4
B
mja6hu4