ประกาศเปลี่ยนรหัสชั้นเรียน google classroom
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ครูผู้รับผิดชอบหลัก
ห้องเรียน
กลุ่มผู้เรียน
รหัสชั้นเรียน google classroom
อ31101
ภาษาอังกฤษ 1
ครูสุภาพร
4/1-4
B
yindraq
อ31101
ภาษาอังกฤษ 1
ครูสุภาพร
4/5-9
B
zmt6yt5
ว30141
ชีววิทยาพื้นฐาน
ครูอนันต์  เชื้อชีลอง
4/3,4
A
3bdcxtd
ว30141
ชีววิทยาพื้นฐาน
ครูอนันต์  เชื้อชีลอง
4/3,4
B
k2kzydq
ค31101
คณิตศาสตร์ 1
ครูดวงพร  ปราบคช
ม.4/1 - 4/4
A
g4j7cqn
ค31101
คณิตศาสตร์ 1
ครูดวงพร  ปราบคช
ม.4/1 - 4/4
B
7yoy737
ค31101
คณิตศาสตร์ 1
ครูดวงพร  ปราบคช
ม.4/5 - 4/9
A
o25gbgh
ค31101
คณิตศาสตร์ 1
ครูดวงพร  ปราบคช
ม.4/5 - 4/9
B
ld6jsaq
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/1 - 4/4
A
upp2mqu
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/1 - 4/4 
B
5fito3h
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/1
A,B
g5owjzd
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/2
A,B
igelv7h
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/3
A,B
ncc4t7x
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/4
A,B
5suetvt
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/5 - 4/7
A
jhtz34x
ค31207
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
ครูณัฐพร จันทร์ประนต
ม.4/5 - 4/7
B
7mb26zh