ประกาศเปลี่ยนรหัสชั้นเรียน google classroom
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ครูผู้รับผิดชอบหลัก
ห้องเรียน
กลุ่มผู้เรียน
รหัสชั้นเรียน google classroom
ท32207
ภาษาและวิถีชีวิต
นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี
5/8-5/9
A
tqaojpg
ท32207
ภาษาและวิถีชีวิต
นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี
5/8-5/9
B
p7bcd42