ประกาศเปลี่ยนรหัสชั้นเรียน google classroom
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ครูผู้รับผิดชอบหลัก
ห้องเรียน
กลุ่มผู้เรียน
รหัสชั้นเรียน google classroom
ท33101
ภาษาไทย 5
นางนิตยา  ปัญจากุล
6/6-6/8
A
r7j6zly