โรงเรียนราชวินิตบางเขน (Rajavinitbangkhen School)
เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-580-1555 โทรสาร 02-580-9482