โรงเรียนราชวินิตบางเขน (Rajavinitbangkhen School)
เลขที่ 22/18 ซอยงามวงศ์วาน 43 (ชินเขต 1/22) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-580-1555

 

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน/กลุ่ม/งาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

สำนักงานผู้อำนวยการ

02-5809281

02-5809281

ประชาสัมพันธ์

02-5801555

-

กลุ่มบริหารงบประมาณ

02-5917959

02-5911445

กลุ่มบริหารวิชาการ

02-5910019

02-5910019

กลุ่มบริหารทั่วไป

02-5809482

02-5809482

กลุ่มบริหารงานบุคคล

02-5801924

02-5801924

ศูนย์วิทยบริการ

02-5801504 , 02-5604103

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 02-580-1555

กลุ่ม/งาน

หมายเลข

กลุ่ม/งาน

หมายเลข

ประชาสัมพันธ์

101

แนะแนว

115

สำนักงานผู้อำนวยการ

102

คอมพิวเตอร์

107

บริหารงบประมาณ

103

ห้องสมุด

122

บริหารงานบุคคล

106

โสตทัศนศึกษา

113

บริหารวิชาการ

105

ห้องพยาบาล

119

บริหารทั่วไป

104

แผนงาน

120

งานกิจการนักเรียน

129

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

125

งานทะเบียน-วัดผล

126

ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

130