อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนสิงหาคม 2563
 
8 ส.ค. 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
 
10-11 ส.ค. 2563
หยุดเรียน
 
 
 

 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2562
 
 
 
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2562
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว