อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
เดือนพฤษภาคม 2563
 
3-12 พ.ค. 63
รับสมัคร ม.1 และ ม.4
 
 
เดือนมิถุนายน 2563
 

6 มิ.ย. 63
สอบ/คัดเลือก ม.1 ทั่วไป และ ม.4 พิเศษ

 

7 มิ.ย. 63
สอบ/คัดเลือก ม.1 พิเศษ และ ม.4 ทั่วไป

 

8 มิ.ย. 63
ประกาศผล ม.1 พิเศษ และ ม.4 พิเศษ

 

12-13 มิ.ย. 63
รายงานตัวและมอบตัว ม.1

 

14-15 มิ.ย. 63
รายงานตัวและมอบตัว ม.4
 
 
เดือนกรกฎาคม 2563
 
1 ก.ค. 2563
เปิดภาคเรียน 1/2563
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2562
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว