อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 

ประกาศจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง การรับประทานอาหารที่โรงอาหาร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. โรงเรียนจัดจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนในโรงอาหารและห้องสวัสดิการร้านค้า

2. ให้นักเรียนทุกคนนำภาชนะในการรับประทานอาหาร ได้แก่ ช้อน ส้อม มาเอง โรงเรียนจะไม่มีบริการ สำหรับจานและชามใส่อาหารโรงเรียนมีบริการให้

3. ให้นักเรียนรักษาอนามัยในการรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่างในการนั่ง ไม่พูด ไม่คุย
ในขณะรับประทานอาหาร

4. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนนำจานชามไปเก็บตามตำแหน่งที่กำหนดให้

 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนกรกฎาคม 2563
 
1 ก.ค. 2563
เปิดภาคเรียน 1/2563
และปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
 
2 ก.ค. 2563
ปฐมนิเทศ ม.2 และ ม.5
 
3 ก.ค. 2563
ปฐมนิเทศ ม.3 และ ม.6
 
8 ก.ค. 2563
เริ่มเรียนตามตารางเรียน
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2562
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว