วิสัยทัศน์
   
  โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
  ของชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
 
พันธกิจ
   
  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  สู่ความเป็นสากล
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และเครือข่ายทางการศึกษา
   
 
เป้าประสงค์
   
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ
  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของความเป็นไทย เป็นผู้นำด้านความรู้และดำรงชีวิตตามแนว
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นสุข ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา