อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ธ.ค. 2565
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 
23 ธ.ค. 2565
การแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน
 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2564
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565