อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 

 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดประจำโรงอาหาร จำนวน ๒ อัตรา

 

...................................

 

...................................

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
30 มี.ค. 67
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
 
31 มี.ค. 67
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
 
1 เม.ย. 67
ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตร
ม.3 และ ม.6
 
2 เม.ย. 67
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
 
9 เม.ย. 67
ปิดภาคเรียนที่ 2/2566
 
29 เม.ย. 67 - 8 พ.ค. 67
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
 
9 – 10 พ.ค. 67
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
 
16 พ.ค. 67
เปิดภาคเรียนที่ 1/2567
 

ปฏิทินวิชาการ

 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2566
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566