อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-16 ก.ย. 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
 
25 ก.ย. 2565
ประกาศ 0 ร มส มผ นร. ม.1-6
ผ่านระบบ Dograde
 
26-30 ก.ย. 2565
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
 
3-6 ต.ค. 2565
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
 
31 ต.ค. 2565
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2564
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565