อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน

 
 

 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

ประกาศผลผู้ผ่านการเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

 

...................................

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
26 ก.ย. 66
ตรวจทาน ปพ.5
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
27 ก.ย. 66
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/66
 
28 ก.ย. 66 – 4 ต.ค. 66
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/66
 
5-9 ต.ค. 66
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/66
 
10 ต.ค. 66
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2
 
11 ต.ค. 66
ปิดภาคเรียนที่ 1/66
 
30 ต.ค. 66
เปิดภาคเรียนที่ 2/66
 

ปฏิทินวิชาการ

 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2565
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565