เอกสารสำหรับครู
     

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร

     
 

แบบบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวรและการอยู่เวรรักษาการณ์ คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร

 

แบบบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวรและการอยู่เวรรักษาการณ์ คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร

     
  ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบครึ่งปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร
   
  ID Plan คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร
   
  SAR ตนเอง คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร
   
 
เอกสารงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
     
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
เอกสารงานวิทยฐานะ
     
เอกสารการประเมิน วPA คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรฯ สายงานการสอน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
   
บันทึกข้อความเสนอแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
  แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด