คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนมิถุนายน 2563
105/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
19 มิ.ย. 2563
104/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
19 มิ.ย. 2563
100/2563
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
22 มิ.ย. 2563
95/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินงาน Line Official ผู้ปกครอง โรงเรียนราชวินิตบางเขน
11 มิ.ย. 2563
93/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
5 มิ.ย. 2563
91/2563
แต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563
5 มิ.ย. 2563
คำสั่งเดือนพฤษภาคม 2563
86/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
29 พ.ค. 2563
84/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน
27 พ.ค. 2563
82/2563
แจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563
18 พ.ค. 2563
81/2563
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
15 พ.ค. 2563
80/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
14 พ.ค. 2563
คำสั่งเดือนเมษายน 2563
74/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
16 เม.ย. 2563
คำสั่งเดือนมีนาคม 2563
62/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
17 มี.ค. 2563
61/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
17 มี.ค. 2563
60/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
13 มี.ค. 2563
57/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
9 มี.ค. 2563
56/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
4 มี.ค. 2563
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2563
53/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแผนกลยุทธ์
25 ก.พ. 2563
52/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายฝึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562
26 ก.พ. 2563
47/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 ก.พ. 2563
46/2563
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
24 ก.พ. 2563
43/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
18 ก.พ. 2563
41/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
17 ก.พ. 2563
34/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "The Best of R.V.B. 2020"
4 ก.พ. 2563
คำสั่งเดือนมกราคม 2563
12/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562
15 ม.ค. 2563
11/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
17 ม.ค. 2563
10/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563
17 ม.ค. 2563
9/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการค่ยบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
10 ม.ค. 2563
8/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
7 ม.ค. 2563
6/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่) ประจำปีการศึกษา 2563
9 ม.ค. 2563
5/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
7 ม.ค. 2563

3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

2 ม.ค. 2563

 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2561-2562