คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนมีนาคม 2566
80/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕อ
24 มี.ค. 2566
79/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 มี.ค. 2566
78/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๒)
24 มี.ค. 2566
77/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่คาดว่าจะไม่จบ
24 มี.ค. 2566
76/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไข)
24 มี.ค. 2566
73/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
24 มี.ค. 2566
72/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
24 มี.ค. 2566
68/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16 มี.ค. 2566
59/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
7 มี.ค. 2566
58/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิซา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
3 มี.ค. 2566
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2566
49/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
22 ก.พ. 2566
47/2566
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
20 ก.พ. 2566
46/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
20 ก.พ. 2566
45/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
20 ก.พ. 2566
38/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
17 ก.พ. 2566
34/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
14 ก.พ. 2566
30/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
13 ก.พ. 2566
29/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
10 ก.พ. 2566
23/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
20 ก.พ. 2566
21/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
7 ก.พ. 2566
คำสั่งเดือนมกราคม 2566
20/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแนะแนวสัญจร
31 ม.ค. 2566
19/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2566
23 ม.ค. 2566
8/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "The Best of R.V.B. 2023"
23 ม.ค. 2566
7/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดราชบุรี
20 ม.ค. 2566
4/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานจับสลากของขวัญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖
10 ม.ค. 2566
2/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการราชวินิตร่วมใจ ๖๕ "สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑" กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
6 ม.ค. 2566