คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนพฤษภาคม 2565
73/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนราชวินิตบางเขน
17 พ.ค. 2565
72/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 2565
71/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชกา
17 พ.ค. 2565
70/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
17 พ.ค. 2565
67/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
6 พ.ค. 2565
66/2565
การอบรมการสร้างและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)
5 พ.ค. 2565
คำสั่งเดือนเมษายน 2565
63/2565
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28 เม.ย. 2565
60/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
21 เม.ย. 2565
58/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
19 เม.ย. 2565
57/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
19 เม.ย. 2565
คำสั่งเดือนมีนาคม 2565
54/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 2565
52/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
25 มี.ค. 2565
51/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
25 มี.ค. 2565
49/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564
21 มี.ค. 2565
47/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
21 มี.ค. 2565
46/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 มี.ค. 2565
44/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อแก้ 0 ร มส และ มผ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
11 มี.ค. 2565
42/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
10 มี.ค. 2565
41/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
10 มี.ค. 2565
40/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564
9 มี.ค. 2565
40/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564
9 มี.ค. 2565
39/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2565 8 มี.ค. 2565
36/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ (Online)
7 มี.ค. 2565
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2565
29/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 ก.พ. 2565
28/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
24 ก.พ. 2565
27/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
23 ก.พ. 2565
26/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 22 ก.พ. 2565
23/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอิงกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)
14 ก.พ. 2565
22/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 ก.พ. 2565
21/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
1 ก.พ. 2565
20/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
10 ก.พ. 2565
17/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Telented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
7 ก.พ. 2565
15/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
7 ก.พ. 2565
14/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวัน
3 ก.พ. 2565
12/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์อิงกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)
1 ก.พ. 2565
คำสั่งเดือนมกราคม 2565
10/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 2565
9/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
26 ม.ค. 2565
8/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
26 ม.ค. 2565
6/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การสอนเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ" รูปแบบออนไลน์ (Online)
นักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2565
4/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
14 ม.ค. 2565
1/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
4 ม.ค. 2565
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2564
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2563
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2561-2562