วิสัยทัศน์ (Vision)
ประสานงานโปร่งใส เต็มใจบริการ ประสานงานทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ งานถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน
 
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบและดำเนินการตามระบบการเงินและบัญชี
2. ประสานงาน การวางแผนงาน ติดตามปฏิบัติตามแผนการนิเทศ
3.พัฒนาระบบงาน ดำเนินการบริการพัสดุและสินทรัพย์
4. พัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานให้มีศักยภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
 
เป้าหมาย (Goal)
1. เพื่อให้การบริการแก่บุคลากรด้านการเงิน พัสดุ ทันต่องานและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2.เพื่อกำกับดูแล ติดตามงบประมาณของสถานศึกษาให้ผลดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
จัดทำโดย งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
จัดทำโดย งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
จัดทำโดย งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
จัดทำโดย งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
จัดทำโดย งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2567-2569
จัดทำโดย งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2564-2566
จัดทำโดย งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
 
 
 
 

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2565
จัดทำโดย งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2564
จัดทำโดย งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2563
จัดทำโดย งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
       
 

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2562
จัดทำโดย งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
 
 
     
ใบขอเบิกค่าผ่านทางพิเศษ Financial Department 01  
ใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Financial Department 02  
ใบบันทึกข้อความ Financial Department 03  
ใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น Financial Department 04  
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Financial Department 05  
ใบสัญญายืมเงิน Financial Department 06  
ใบสำคัญรับเงิน Financial Department 07  
ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน Financial Department 08  
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Financial Department 09  
     
     
บันทึกข้อความขอจัดซื้อ-จัดจ้าง Procurement 01  
ใบเบิกพัสดุ Procurement 02  
ใบเสนอราคา Procurement 03  
ใบสั่งจ้างProcurement 04  
ใบสั่งซื้อ Procurement 05  
ใบเบิกพัสดุสำนักงาน  
     
     
ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน  
     
     
     
ใบขอรถโรงเรียน Vehicle Work 01