คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนธันวาคม 2562
348/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
17 ธ.ค. 2562
347/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563
23 ธ.ค. 2562
342/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
12 ธ.ค. 2562
341/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
12 ธ.ค. 2562
340/2562
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
12 ธ.ค. 2562
331/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
9 ธ.ค. 2562
329/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ชมพูพันทิพย์เกมส์ 62" ประจำปีการศึกษา 2562
6 ธ.ค. 2562
คำสั่งเดือนพฤศจิกายน 2562
322/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ
27 พ.ย. 2562
321/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
26 พ.ย. 2562
320/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
26 พ.ย. 2562
319/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
25 พ.ย. 2562
314/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การสอนเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ" นักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2562
20 พ.ย. 2562
308/2562
15 พ.ย. 2562
305/2562
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ย. 2562
297/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
11 พ.ย. 2562
296/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
11 พ.ย. 2562
คำสั่งเดือนตุลาคม 2562
315/2562
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
28 ต.ค. 2562
270/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
25 ต.ค. 2562
269/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร
18 ต.ค. 2562
คำสั่งเดือนกันยายน 2562
252/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
23 ก.ย. 2562
251/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
23 ก.ย. 2562
238/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
9 ก.ย. 2562
230/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
2 ก.ย. 2562
225/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2 ก.ย. 2562
คำสั่งเดือนสิงหาคม 2562
224/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 2562
222/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานคุณธรรม
28 ส.ค. 2562
213/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
26 ส.ค. 2562
180/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน “๓๒ ปี ราชวินิตบางเขน”
5 ส.ค. 2562
179/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
6 ส.ค. 2562
173/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
6 ส.ค. 2562
172/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
6 ส.ค. 2562
169/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
2 ส.ค. 2562
163/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1 ส.ค. 2562
คำสั่งเดือนกรกฎาคม 2562
166/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาต
31 ก.ค. 2562
164/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน”
12 ก.ค. 2562
160/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
24 ก.ค. 2562
159/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
25 ก.ค. 2562
158/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 ก.ค. 2562
155/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
24 ก.ค. 2562
154/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
23 ก.ค. 2562
152/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
15 ก.ค. 2562
144/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนราชวินิตบางเขน
4 ก.ค. 2562
142/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3 ก.ค. 2562
141/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3 ก.ค. 2562
คำสั่งเดือนมิถุนายน 2562
132/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
24 มิ.ย. 2562
122/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน ครั้งที่ 1
17 มิ.ย. 2562
121/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
7 มิ.ย. 2562
119/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
6 มิ.ย. 2562
118/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
7 มิ.ย. 2562
115/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562
5 มิ.ย. 2562
คำสั่งเดือนพฤษภาคม 2562
112/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
31 พ.ค. 2562
111/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ ปีการศึกษา 2562
30 พ.ค. 2562
110/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
30 พ.ค. 2562
109/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
29 พ.ค. 2562
104/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
23 พ.ค. 2562
103/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
23 พ.ค. 2562
102/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
24 พ.ค. 2562
101/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
22 พ.ค. 2562
99/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน“การสอนเสริม และสอบซ่อมกรณีพิเศษ”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 2562
97/2562
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน
17 พ.ค. 2562
96/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาดูงาน
17 พ.ค. 2562
92/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวิสาขบูชา
9 พ.ค. 2562
91/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 2562
90/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 2562
89/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 2562
88/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 2562
87/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 พ.ค. 2562
83/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
3 พ.ค. 2562
82/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนักเรียนเลื่อนชั้นและเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2561
2 พ.ค. 2562
คำสั่งเดือนเมษายน 2562
81/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร
29 เม.ย. 2562
79/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
24 เม.ย. 2562
78/2562
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
22 เม.ย. 2562
74/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
18 เม.ย. 2562
คำสั่งเดือนมีนาคม 2562
70/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 2562
61/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินประกันบัตรศูนย์อาหาร
22 มี.ค. 2562
59/2562
14 มี.ค. 2562
58/2562
15 มี.ค. 2562
57/2562
15 มี.ค. 2562
54/2562
11 มี.ค. 2562
52/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มี.ค. 2562
48/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ "ราชวินิตและ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒"
5 มี.ค. 2562
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2562
45/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
26 ก.พ. 2562
44/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
21 ก.พ. 2562
42/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา"
26 ก.พ. 2562
41/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
25 ก.พ. 2562
40/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
21 ก.พ. 2562
39/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
21 ก.พ. 2562
38/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
20 ก.พ. 2562
36/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีะ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.พ. 2562
34/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
13 ก.พ. 2562
33/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม One Room One Product
11 ก.พ. 2562
31/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
8 ก.พ. 2562
26/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6 ก.พ. 2562
คำสั่งเดือนมกราคม 2562
23/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายปีงบประมาณ 2562
30 ม.ค. 2562
22/2562
เวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไข)
30 ม.ค. 2562
19/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
28 ม.ค. 2562
14/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
14 ม.ค. 2562
11/2562
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานกิจการนักเรียน
10 ม.ค. 2562
8/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 ม.ค. 2562
7/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
8 ม.ค. 2562
1/2562
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขคำสั่ง)
2 ม.ค. 2562
คำสั่งเดือนธันวาคม 2561
209/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม Big Cleaning day
24 ธ.ค. 2561
208/2561
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 ธ.ค. 2561
207/2561
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
25 ธ.ค. 2561
206/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2562
25 ธ.ค. 2561
205/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
20 ธ.ค. 2561
200/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
17 ธ.ค. 2561
194/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
14 ธ.ค. 2561
185/2561
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานคณะสี
6 ธ.ค. 2561
คำสั่งเดือนพฤศจิกายน 2561
170/2561
22 พ.ย. 2561
165/2561
15 พ.ย. 2561
164/2561
12 พ.ย. 2561
163/2561
14 พ.ย. 2561
155/2561
1 พ.ย. 2561