คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนธันวาคม 2565
272/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การสอนเสริม และสอบซ่อมกรณีพิเศษ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565
22 ธ.ค. 2565
271/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการจัดงานแข่งขันกีฬาภายใน "ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๕"
22 ธ.ค. 2565
269/2565
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
23 ธ.ค. 2565
268/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
23 ธ.ค. 2565
267/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุตราชการ
23 ธ.ค. 2565
266/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสับดาห์ภาษาต่างประเทศ
16 ธ.ค. 2565
262/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
13 ธ.ค. 2565
261/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๕" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
15 ธ.ค. 2565
258/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
15 ธ.ค. 2565
237/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
9 ธ.ค. 2565
235/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ กลุ่มบริหารงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แก้ไขเพิ่มเติม)
7 ธ.ค. 2565
233/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และความถนัดทางวิชาการ
7 ธ.ค. 2565
229/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีในวันเสาร์
2 ธ.ค. 2565
คำสั่งเดือนพฤศจิกายน 2565
228/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
29 พ.ย. 2565
225/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 พ.ย. 2565
224/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
25 พ.ย. 2565
222/2565
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แก้ไขเพิ่มเติม)
25 พ.ย. 2565
221/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
24 พ.ย. 2565
209/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว และห้องสมุด
1 พ.ย. 2565
206/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
3 พ.ย. 2565
203/2565
การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
2 พ.ย. 2565
คำสั่งเดือนตุลาคม 2565
200/2565
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
31 ต.ค. 2565
199/2565
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
31 ต.ค. 2565
197/2565
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
28 ต.ค. 2565
195/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
25 ต.ค. 2565
194/2565
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
25 ต.ค. 2565
193/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
25 ต.ค. 2565
192/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนให้โดนใจด้วย Canva”
19 ต.ค. 2565
คำสั่งเดือนกันยายน 2565
185/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
26 ก.ย. 2565
184/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
26 ก.ย. 2565
179/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 ก.ย. 2565
175/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 ก.ย. 2565
คำสั่งเดือนสิงหาคม 2565
165/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน ทุนโรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2565
31 ส.ค. 2565
164/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2565
29 ส.ค. 2565
163/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
26 ส.ค. 2565
162/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ
26 ส.ค. 2565
159/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
23 ส.ค. 2565
158/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
23 ส.ค. 2565
157/2565
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
23 ส.ค. 2565
156/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
22 ส.ค. 2565
155/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565
18 ส.ค. 2565
149/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์
15 ส.ค. 2565
148/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15 ส.ค. 2565
147/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
10 ส.ค. 2565
143/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
5 ส.ค. 2565
142/2565
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
5 ส.ค. 2565
คำสั่งเดือนกรกฎาคม 2565
137/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "35 ปี ราชวินิตบางเขน"
22 ก.ค. 2565
136/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
25 ก.ค. 2565
135/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
22 ก.ค. 2565
128/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
5 ก.ค. 2565
127/2565
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
18 ก.ค. 2565
119/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
4 ก.ค. 2565
118/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ ปีการศึกษา 2565
1 ก.ค. 2565
คำสั่งเดือนมิถุนายน 2565
124/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
30 มิ.ย. 2565
115/2565
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
27 มิ.ย. 2565
114/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
27 มิ.ย. 2565
113/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
27 มิ.ย. 2565
112/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27 มิ.ย. 2565
111/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
23 มิ.ย. 2565
97/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน "ไอมาเน่ ไทยแลนด์ฟุตซอลลีก U18"
16 มิ.ย. 2565
95/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 2565
92/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
10 มิ.ย. 2565
91/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"การสอนเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ"นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 2565
89/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 2565
87/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
6 มิ.ย. 2565
86/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
2 มิ.ย. 2565
85/2565
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
1 มิ.ย. 2565
78/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน 4 กลุ่มบริหารงาน ปีการศึกษา 2565
1 มิ.ย. 2565
คำสั่งเดือนพฤษภาคม 2565
88/2565
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
17 พ.ค. 2565
84/2565
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 2565
81/2565
แต่งตั้งนิสิตฝึกสอนชั้นปีที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
31 พ.ค. 2565
80/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
31 พ.ค. 2565
79/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
26 พ.ค. 2565
77/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
27 พ.ค. 2565
73/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนราชวินิตบางเขน
17 พ.ค. 2565
72/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 2565
71/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
17 พ.ค. 2565
70/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
17 พ.ค. 2565
67/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
6 พ.ค. 2565
66/2565
การอบรมการสร้างและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)
5 พ.ค. 2565
คำสั่งเดือนเมษายน 2565
63/2565
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28 เม.ย. 2565
60/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
21 เม.ย. 2565
58/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
19 เม.ย. 2565
57/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
19 เม.ย. 2565
คำสั่งเดือนมีนาคม 2565
54/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564
31 มี.ค. 2565
52/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
25 มี.ค. 2565
51/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
25 มี.ค. 2565
49/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564
21 มี.ค. 2565
47/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
21 มี.ค. 2565
46/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 มี.ค. 2565
44/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อแก้ 0 ร มส และ มผ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
11 มี.ค. 2565
42/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
10 มี.ค. 2565
41/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
10 มี.ค. 2565
40/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564
9 มี.ค. 2565
40/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564
9 มี.ค. 2565
39/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2565
8 มี.ค. 2565
36/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ (Online)
7 มี.ค. 2565
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2565
29/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 ก.พ. 2565
28/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
24 ก.พ. 2565
27/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
23 ก.พ. 2565
26/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
22 ก.พ. 2565
23/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอิงกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)
14 ก.พ. 2565
22/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 ก.พ. 2565
21/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
1 ก.พ. 2565
20/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
10 ก.พ. 2565
17/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Telented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
7 ก.พ. 2565
15/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
7 ก.พ. 2565
14/2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำวัน
3 ก.พ. 2565
12/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์อิงกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)
1 ก.พ. 2565
คำสั่งเดือนมกราคม 2565
10/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 2565
9/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
26 ม.ค. 2565
8/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
26 ม.ค. 2565
6/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การสอนเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ" รูปแบบออนไลน์ (Online)
นักเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2565
4/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
14 ม.ค. 2565
1/2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
4 ม.ค. 2565