คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนธันวาคม 2564
166/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
27 ธ.ค. 2564
165/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
27 ธ.ค. 2564
164/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน (แก้ไข)
27 ธ.ค. 2564
159/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
14 ธ.ค. 2564
158/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
15 ธ.ค. 2564
157/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
15 ธ.ค. 2564
153/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
7 ธ.ค. 2564
คำสั่งเดือนพฤศจิกายน 2564
150/2564
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 พ.ย. 2564
149/2564
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา และแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 พ.ย. 2564
143/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 พ.ย. 2564
141/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)
26 พ.ย. 2564
140/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
15 พ.ย. 2564
139/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
22 พ.ย. 2564
138/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
22 พ.ย. 2564
137/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนกีฬาฟุตซอล โรงเรียนราชวินิตบางเขน
15 พ.ย. 2564
136/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 พ.ย. 2564
134/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
15 พ.ย. 2564
131/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
10 พ.ย. 2564
130/2564
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19)
4 พ.ย. 2564
129/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบ Onsite)
4 พ.ย. 2564
คำสั่งเดือนตุลาคม 2564
127/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 ต.ค. 2564
125/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
21 ต.ค. 2564
124/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
11 ต.ค. 2564
122/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างภาระงานและแนวทางการพัฒนาตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
1 ต.ค. 2564
119/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
4 ต.ค. 2564
คำสั่งเดือนกันยายน 2564
118/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว9/2564) และการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
30 ก.ย. 2564
117/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
30 ก.ย. 2564
116/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
27 ก.ย. 2564
115/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
20 ก.ย. 2564
114/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
20 ก.ย. 2564
110/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการโอนเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17 ก.ย. 2564
109/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ก.ย. 2564
108/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 ก.ย. 2564
คำสั่งเดือนสิงหาคม 2564
106/2564
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
27 ส.ค. 2564
105/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2564
23 ส.ค. 2564
103/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
18 ส.ค. 2564
102/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
18 ส.ค. 2564
101/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
17 ส.ค. 2564
100/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
6 ส.ค. 2564
99/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
9 ส.ค. 2564
คำสั่งเดือนกรกฎาคม 2564
96/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔
19 ก.ค. 2564
97/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขนผ่านระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564
16 ก.ค. 2564
95/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
19 ก.ค. 2564
94/2564
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
13 ก.ค. 2564
คำสั่งเดือนมิถุนายน 2564
92/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทำงการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2563
28 มิ.ย. 2564
90/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 มิ.ย. 2564
87/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
24 มิ.ย. 2564
86/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 มิ.ย. 2564
84/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 มิ.ย. 2564
83/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
1 มิ.ย. 2564
คำสั่งเดือนพฤษภาคม 2564
79/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564
21 พ.ค. 2564
78/2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2564
24 พ.ค. 2564
77/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
21 พ.ค. 2564
76/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมและสอบซ่อม (online) กรณีพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
24 พ.ค. 2564
75/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
24 พ.ค. 2564
73/2564
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
11 พ.ค. 2564
72/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
11 พ.ค. 2564
70/2564
การอบรมออนไลน์ “การใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์สําหรับสถานศึกษา (My Office)”
5 พ.ค. 2564
คำสั่งเดือนเมษายน 2564
69/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
27 เม.ย. 2564
68/2564
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 27 เม.ย. 2564
65/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ 19 เม.ย. 2564
64/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
19 เม.ย. 2564
62/2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตบางเขน
20 เม.ย. 2564
60/2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
9 เม.ย. 2564
54/2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ยกเลิก ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564)
5 เม.ย. 2564
53/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
2 เม.ย. 2564
52/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
5 เม.ย. 2564
50/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
2 เม.ย. 2564
คำสั่งเดือนมีนาคม 2564
41/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
26 มี.ค. 2564
40/2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมและสอบซ่อม กรณีพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
26 มี.ค. 2564
38/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกนักกีฬาช้างเผือก 22 มี.ค. 2564
37/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 23 มี.ค. 2564
36/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2564 17 มี.ค. 2564
31/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 8 มี.ค. 2564
30/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 8 มี.ค. 2564
24/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 4 มี.ค. 2564
23/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 2 มี.ค. 2564
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2564
20/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ 24 ก.พ. 2564
19/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 ก.พ. 2564
17/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
22 ก.พ. 2564
15/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564
19 ก.พ. 2564
13/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
11 ก.พ. 2564
12/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
8 ก.พ. 2564
8/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน (แก้ไข)
1 ก.พ. 2564
7/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ (แก้ไข) 1 ก.พ. 2564
คำสั่งเดือนมกราคม 2564
6/2564
คําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
22 ม.ค. 2564
1/2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
4 ม.ค. 2564
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2563
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี 2561-2562