ดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ
   
 
เอกสารหลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

 
ประมวลการสอน / ตารางสอน / ตารางเรียน
ประมวลการสอน
ตารางสอน
ตารางเรียน
 
เอกสารอื่น ๆ

แบบคำร้องขอสอบ

แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา

   
 
วิสัยทัศน์
   
  ภายในปี 2563 จัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
 
ยุทธศาสตร์ (ปี 2559 - 2563)
   
  1. จัดหลักสูตรที่หลากหลาย ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสู่ความเป็นสากล
  บนพื้นฐานเป็นไทย
  2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภาครัฐและเอกชน
   
 
เป้าประสงค์ (ปี 2559 - 2563)
   
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรความเป็นสากล
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา
  3. นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ 90 สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
  4. สร้างเครือข่ายสถานศึกษา (MOU) ภาครัฐและเอกชน