โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
   
 
   
 
วิสัยทัศน์
   
  ภายในปี 2563 จัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
 
ยุทธศาสตร์ (ปี 2559 - 2563)
   
  1. จัดหลักสูตรที่หลากหลาย ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสู่ความเป็นสากล
  บนพื้นฐานเป็นไทย
  2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภาครัฐและเอกชน
   
 
เป้าประสงค์ (ปี 2559 - 2563)
   
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรความเป็นสากล
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา
  3. นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ 90 สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
  4. สร้างเครือข่ายสถานศึกษา (MOU) ภาครัฐและเอกชน
   
 
 
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการสำหรับครู
   
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
     
  แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ธ.ค. 2563)
  แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ธ.ค. 2563)
     
  บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
  บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
   
  บันทึกข้อความขอส่งบันทึกหลังสอน
  บันทึกข้อความขอส่งบันทึกหลังสอน
   
  ประมวลการสอน
  ประมวลการสอน
   
 
เอกสารงานนิเทศการเรียนการสอน
   

เอกสารงานนิเทศการเรียนการสอน

   
 
เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน
   
  บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
  บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
   
 
เอกสารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   
  ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ ปี 2564
   
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
 
             
     
ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
             
       
ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2565    
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    
             
 
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการสำหรับนักเรียน
   
  แบบคำร้องขอสอบ
     
  แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
   
 
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
 
 
  ระเบียบวัดผลและประเมินผล
 
   
  ระเบียบวัดผลและประเมินผล โรงเรียนราชวินิตบางเขน